🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
12-13.04.2022
Те, чим займаємося в цих днях (і будемо в найближчих) – пробуємо контактувати з людьми на тимчасовоокупованих територіях. Сьогодні я розмовляв зі знайомими жінками з м. Херсона – дуже хочуть евакуюватися! Сподіваємось, що в найближчі дні їхні мрії здійсняться! Для порівняння, один кілограм ковбаси в Херсоні під російською окупацією сьогодні коштує 500 гр. Людям реально бракує їжі та ліків…
Сьогодні до Польщі відправилися 104 особи з міст Донеччини – Костянтинівки та Дружківки – а також з м.Миколаєва. Дякуємо за сприяння евакуації пану Віктору Берліну та Страхова компанія “Guardіan”», голові Служби у Справах Дітей та Молоді Миколаївської Міської ради пані Юлії Кравченко, а також Дружині Посла Республіки Польщі в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцький та пану Павлові Стемпеню!
Без підтримки Друзів, які піклуються про нас, не було б жодної можливості допомагати потребуючим.
Дякуємо за продукти та побутову хімію, яку отримано від представника скаутської організації з Живця (ZHP Żywiec) пана Гжегожа Слезяка (Śleziak). Дякуємо неймовірно відважним панам з організації «Orla Straż», які займаються допомогою жертвам тероризму, які обдарували нас дуже потрібними споживчими продуктами. Дякуємо пану Анджею Мікульському з фірми «4F» та його друзям за партію одягу!
Відвідуючи сьогодні Макарів та розмовляючи з мешканцями, я побачив, що місто починає повертатися до життя – прибираються вулиці, з’являються посмішки на обличчях людей. Це дарує надію! Нагадуємо, у Макарові знищено близько 40% будинків та вбито близько 134 мирних жителів. Місцеві волонтери просили про плівку для покриття дахів та вікон, а також про газові туристичні балони, аби можна було готувати їжу – частина міста позбавлена газопостачання. Дякуючи ярмарку, який відбувся в неділю 10 квітня в Варшаві (завдяки «Харитатівні Фрета»), ми могли закупити 50 балонів і відвезти до Макарова. Найближчими днями будемо купувати наступні!
Пам’ятайте про нас в молитвах! Дякуємо вам!
о. Михайло ОР


Просимо Вас про підтримку:


5363542320245914
картка адміністратора


🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
12-13.04.2022
Kontakt z ludźmi przebywającymi na terenach okupowanych – jest to nasze pierwszorzędne zajęcie w tych i najbliższych dniach. Dziś rozmawiałem ze znajomymi kobietami z Chersonu – bardzo chcą ewakuować się. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach to ich marzenie się ziści. Życie pod okupacją czasem jest niemożliwe – i nie tylko ze względu na polityczne prześladowania. Ludziom brakuje jedzenia i leków. Obecnie kilo kiełbasy w Chersonie kosztuje ponad 500 hr (67 zł), przy tym, że ludzie nie dostają żadnych wypłat…
Dzisiaj do Polski wyjechało 104 osoby z Konstantynówki i Drużkówki – miast obwodu Donieckiego, oraz z Mikołajewa. Dziękujemy za pomoc i organizację ewakuacji panu Wiktorowi Berlinowi i firmie ubezpieczeniowej «Guardian», naczelnej Służby ds. Dzieci i Młodzieży przy Radzie Miejskiej Mikołajewa pani Julii Krawczenko, a także Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej oraz panu Pawłowi Stempniowi!
Bez wsparcia Przyjaciół, którzy dbają o nas, nie mielibyśy żadnej możliwości niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy za produkty i chemię gospodarczą, które otrzymaliśmy od przedstawiciela organizacji harcerskiej „ZHP Żywiec” pana Grzegorza Śleziaka. Dziękujemy niezwykle odważnym panom z organizacji «Orla Straż», którzy pomagają ofiarom teroryzmu – oni dostarczyli nam bardzo potrzebnych artykułów spożywczych. Dziękujemy pani Andrzejowi Mikulskiemu z firmy „4F” i jego przyjaciołom za patrię ubrań!
Odwiedzając dzisiaj Makarów i rozmawiając z mieszkańcami zobaczyłem, że miasto zaczyna wracać do życia – sprzątają ulicy, naprawiają komunikację, otwierają sklepy, a na twarzy ludzi wraca uśmiech. To napawa nadzieją! Przypominam, że w Makarowie zostało zniszczonych 40% budynków i zabito około 134 mieszkańców, wśród których dzieci, kobiety i osoby starsze. Miejscowi wolontariusze prosili nas o folię budowlaną dla zabezpieczenia dachów i okien, a także o turystyczne butle gazowe, takie by można było z ich pomocą przyrządzić jedzenie, ponieważ część miasta nadal jest pozbawiona gazu. Dziękując za Jarmark, który się odbył 10 kwietnia w Warszawie (dzięki „Charytatywnym Freta”!) mogliśmy kupić około 50 butli gazowych i zawieść je do Makarowa. W najbliższym czasie zakupimy jeszcze, ponieważ są niezaspokojone potrzeby…
Pamiętajcie o nas w modlitwach!
Dziękujemy wam za wszystko!
о. Michal ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
April 12-13, 2022
Contact with people in the occupied territories – this is our primary occupation in these and the coming days. Today I spoke with my friends from Kherson – they want to evacuate very much. We expect their dream to come true in the coming days. Living under occupation is sometimes impossible – and not only because of political persecution. People lack food and medicine. Currently, a kilo of sausage in Kherson costs over 500 hr (PLN 67), while people do not receive any payments …
Today 104 people from Konstantynówka and Drużkówka – cities in the Donetsk region, and from Mikołajewo – left for Poland. Thank you for the help and organization of the evacuation to Mr. Wiktor Berlin and the insurance company “Guardian”, the General Service for Children and Youth at the City Council of Mikołajew, Mrs. Julia Krawczenko, as well as the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Mrs. Monika Kapa-Cichocka and Mr. Paweł Stępień!
Without the support of our Friends who care for us, it wouldn’t be possible for us to help those in need. Thank you for the products and household chemicals that we received from the representative of the scout organization “ZHP Żywiec”, Mr. Grzegorz Śleziak. We thank the extremely brave gentlemen from the “Eagle Guard” organization who help the victims of terrorism – they provided us with much needed food. Thank you to Andrzej Mikulski from the “4F” company and his friends for the clothes!
Visiting Makarów today and talking to the inhabitants, I saw that the city is starting to come back to life – they are cleaning the streets, repairing communications, opening shops, and people’s smiles return to their faces. It gives hope! I would like to remind you that 40% of the buildings in Makarów were destroyed and about 134 inhabitants were killed, including children, women and the elderly. Local volunteers asked us for construction foil to protect the roofs and windows, as well as tourist gas cylinders, so that they could be used to prepare food, as part of the city is still gas-free. Thank you for the Fair, which took place on April 10 in Warsaw (thanks to the “Charytatywni Freta”!), We were able to buy about 50 gas cylinders and bring them to Makarow. We will buy more soon, because there are unmet needs …
Remember us in your prayers!
Thank you for everything!
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *