🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
14-16.04.2022
Церква переживає Святе Пасхальне Тридення особливого спомину страждання і смерті Ісуса Христа. Всі чекаємо на воскресіння, всі потребуємо воскресіння! У ці дні ми відвідували з волонтерами Макарів, Андріївку, Бородянку та навколишні села. Попри розпач, люди з усіх сил тримаються за життя і навіть прибирають свої вулиці, хоч будинки і виглядають як спалені сірники. Люди з охотою йдуть на контакт – і такі зустрічі для нас найцінніші! Вони вселяють надію, що земля відродиться!
Також ми завезли допомогу для переселенців у Василькові, яких є близько 3 тис. За цю можливість особливо дякуємо «Харитативні Фрета», які привезли до нас чергову партію допомоги!
Ми радіємо з того, що вдалося допомогти в евакуації людям з Костянтинівки, Дружківки, Херсону, Слов’янска та Краматорська (139 осіб, половина з яких діти). Дякуємо за сприяння пану Віктору Берліну та страховій компанії «Guardian», Дружині Посла Республіки Польщі в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцький та пану Павлові Стемпеню та пані Юлії Кравченко.
На кінець, ми дякуємо за таку вже собі «пасхальну» зустріч та обід Послу Республіки Польща в Україні пану Бартошу Ціхоцькому та пану Мартіну Грабовичу. В таких зустрічах з друзями також бачимо особливий знак життя і воскресіння! Пану Послу особливо дякуємо за допомогу в поселенні останніх груп в Люблінському воєводстві.
о. Михайло ОР


Просимо, підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914
🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
14-16.04.2022
Przeżywamy wraz z całym Kościołem szczególne wspomnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa, wyrażone w świętym Triduum Paschalnym. Oczekujemy na Zmartwychwstanie, ponieważ potrzebujemy Zmartwychwstania! W ostatnich dniach odwiedzaliśmy wraz z wolontariuszami Makarów, Andrijiwkę, Borodiankę i inne wioski nieopodal położone. Wbrew zranieniom, które bolą rozpaczliwie, ludzie jednak z całych sił trzymają się życia – wychodzą by sprzątać ulice, naprawiają budynki, które jeszcze można naprawić i zabezpieczyć, mimo że wyglądają one jak wypalone zapałki… Mimo zranień, które wydawałoby się powinny zniechęcać, spotykani przez nas ludzie są otwarci na kontakt i rozmowę. I takie spotkania dla nas są bardzo cenne, bo świadczą one o tym, że miłość, wiara i nadzieja – czyli normalność – pozwolą nam, mieszkańcom tej polaną krwią ziemi, na nowo odrodzić się, wrócić do normalności, do normalnych ludzkich relacji.
Zawieźliśmy pomoc dla przesiedleńców, którzy zatrzymali się w Wasylkowie (jest ich około 3 tys.). Tę możliwość podarowali nam „Charytatywni na Freta”, którzy przywieźli do nas kolejną partię pomocy!
Cieszymy się z tego, że udało nam się w ewakuacji ludzi z Konstantynówki, Drużkówki, Słowiańska, Kramatorska na Donbasie oraz Chersonu (139 osób, z których połowa to są dzieci). Dziękujemy za wsparcie i pomoc panu Wiktorowi Berlinowi i firmie ubezpieczeniowej «Guardian», Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej oraz panu Pawłowi Stempniowi!
Na koniec chcemy także podziękować za spotkanie wielkanoce i skromny obiad, który rozdzieliliśmy z panem Ambasodorem Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie panem Bartoszem Cichockim oraz panem Marcinem Grabowicz, w takich spotkaniach z Przyjaciółmi widzimy szczególny znak życia i nadziei zmartwychwstnia! Panu Ambasadorowi szczególnie dziękujemy za nieocenioną pomoc w nadaniu przytułku w województwie Lubelskim dla ostatnich grup, które wyjechały z Ukrainy.
о. Mychajło ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
April 14-16, 2022
We live, with the whole Church, a special memory of the passion and death of Jesus Christ, expressed in the Holy Easter Triduum. We are waiting for the Resurrection because we need the Resurrection! In recent days, together with volunteers, we visited Makarow, Andrijiwka, Borodianka and other nearby villages. Despite the wounds that hurt desperately, people cling to life with all their strength – they go out to clean the streets, repair buildings that can still be repaired and secured, even though they look like burned out matches … the people we meet are open to contact and conversation. And such meetings are very valuable to us, because they prove that love, faith and hope – that is, normality – will allow us, the inhabitants of this earth covered with blood, to be reborn again, to return to normal, to normal human relationships.
We provided help for displaced persons who stayed in Wasylków (there are about 3,000 of them). This opportunity was given to us by “Charytatywni Freta” who brought us another batch of help!
We are glad that we managed to evacuate people from Konstantynowka, Drużkówka, Słowiańska, Kramatorska in Donbas and Kherson (139 people, half of whom are children). Thank you for support and help to Mr. Wiktor Berlin and the insurance company “Guardian”, the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Mrs. Monika Kapa-Cichocka, and Mr. Paweł Stempień!
Finally, we would like to thank you for the Easter meeting and a modest dinner, which we shared with Mr. Bartosz Cichocki, Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, and Mr. Marcin Grabowicz, in such meetings with our Friends, we see a special sign of life and hope – resurrection! We would like to thank the Ambassador especially for his invaluable help in granting a shelter in the Lubelskie Voivodeship for the last groups that left Ukraine.
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *