Слава Ісусу Христу!
15.03.2022
О 7:00 до мене написала налякана знайома з Києва та повідомила, що квартиру її батька та дідуся розбомбили. Я відразу задзвонив до іншої київської знайомої, з якою ми часто ходили в паломництво «Київ-Бердичів», і запитав, як вони. Виявилося, що це був будинок, який знаходиться 300 м від них. Уже ввечері разом з іншими нашими Друзями вона була у Фастові. Це війна, якої можна буквально торкнутися рукою, бо вона стосується наших близьких та друзів…
Протягом дня ми займалися роздаванням гуманітарної допомоги потребуючим і самотнім. Роздано було понад 700 продуктових пакетів. Ми почали випробовувати новий спосіб доставки гуманітарної допомоги – залізницею! Виявляється, що це набагато дешевша та більш дієва схема! За це дякуємо нашим Друзям зі Львова, які збирають потрібні речі, якими можемо ділитися з іншими.
Кав’ярня San Angelo з пекарями, які працюють цілодобово у 2 зміни, за два останні дні випекла і роздала волонтерами понад 2 тис. буханок хліба. Це наш рекорд! Дякуємо!
Ми вдячні усім тим, хто молиться та піклується про нас! Ви наша опора, велич та підтримка у цей нелегкий час. Кожне слово та жест вашої доброти нехай винагородить Добрий Бог!
Ніч, тривога в укриття. 20:50 до Центру Мартіна під’їхали буси, в них понад 50 осіб евакуйованих з Чернігова, фактично всі діти, просять про нічліг, приймаємо, після важко дня намагаємося подарувати посмішку. Так важливо теплота і близькість. У Центрі ночує сьогодні 76 осіб.
І зовсім на завершення. Відновилося навчання у нашій Школі св. Мартіна – частково дистанційно, але діти, котрі залишилися у місті, приходять! У цьому є якась особлива надія, що зовсім скоро ми повернемося до нормального життя…
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:

5363 5423 2024 5914


🇵🇱⤵️🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
15.03.2022
Dzisiaj o 7:00 napisała do mnie wystraszona znajoma z Kijowa: mieszkanie jej ojca i dziadka zniszczyli ostrzały bombowe. Natychmiast zadzwoniłem do innej znajomej, z którą chodziliśmy często z pielgrzymką „Kijów-Berdyczów”, zapytałem o ich stan. Okazało się, że zbombardowany budynek jest odległy od jej mieszkania o 300 m. Już wieczorem z innymi naszymi przyjaciółmi przybyła ona do Fastowa. Oto wojna, której dosłownie można dotknąć ręką, bo stosuje się ona naszych bliskich i przyjaciół…
W ciągu dzisiejszego dnia rozdzielaliśmy pomoc humanitarną dla potrzebujcych i samotnych: rozdaliśmy ponad 700 reklamówek. Sprawdzamy nowy sposób doprawiania pomocy humanitarnej – przez koleje państwowe! Okazuje się, że tak jest o wiele taniej, i ten schemat jest bardziej skuteczny. Szczególnie dziękujemy za to naszym Przyjaciołom ze Lwowa, którzy zbierają dla nas potrzebne rzeczy, którymi dzielimy się z potrzebującymi.
Kawiarnia San Angelo wraz z piekarzami, którzy pracują całodobowo w dwie zmiany, za dwa ostatnich dni wypiekła i rozdała przez wolontariuszy ponad 2 tys. bochenków chleba. To jest nasz rekord, bardzo dziękujemy!
Jesteśmy pełni uznania dla tych wszystkich, któzy modlą się i troszczą o nas. Jesteście naszą pomocą, naszą chubą, naszym wsparciem w tak nieprosty czas. Każde słowo i każdy gest waszej dobroci niech zostaną nagrodzone przez Dobrego Boga!
Noc, alarm w schronie. O 20:50 pod Martin Center przyjechały autobusy, wiozące ponad 50 osób ewakuowanych z Czernihowa, właściwie wszystkie dzieci proszące o nocleg, przyjmujemy, po ciężkim dniu próbujemy się uśmiechnąć. Ciepło i bliskość są tak ważne. Dziś w Centrum nocuje 76 osób.
Na końcu chcemy powiadomić, że odnowiliśmy proces edukacyjny w naszej Szkole św. Marcina – częściowo w sposób dystancyjny, a dzieci którzy pozostali w mieście mogą przychodzić do klas. Widzimy w tym jakąś szczególną nadzieję, że już zupełnie niedługo wrócimy do normalnego życia!
o. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina

🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
March 15, 2022
Today at 7:00 a frightened friend from Kiev wrote to me: her father and grandfather’s apartment was destroyed by bombings. I immediately called another friend with whom we often went on the Kyiv-Berdyczów pilgrimage and asked about their condition. It turned out that the bombed building was 300 meters away from her apartment. Already in the evening she came to Fastiv with our other friends. Here is a war that you can literally touch with your hand, because it applies to our relatives and friends …
Today, we distributed humanitarian aid to the needy and the lonely: we distributed over 700 packages. We are testing a new way of bringing humanitarian aid – via state railways! It turns out it is much cheaper this way, and this scheme is more effective We would especially like to thank our Friends from Lviv who collect the necessary things for us, which we share with those in need.
The San Angelo cafe, together with bakers who work 24/7 in two shifts, baked over the last two days and distributed over 2,000 loaves of bread. This is our record, thank you very much!
We are full of appreciation for all those who pray and care for us. You are our help, our pride, our support in such a difficult time. Let every word and every gesture of your kindness be rewarded by the Good God!
Night, alarm in the shelter. At 8:50 pm, buses, carrying more than 50 people evacuated from Chernihiv, arrived at the St. Martin Center, practically exclusively children, asking for accommodation. We welcome them all and try to smile after a hard day. Warmth and closeness are so important. Today, 76 people sleep in the Center.
Finally, we would like to announce that we have renewed the educational process in our St. Martin’s School – partially distant, and children who remain in the city can come to classes. We see in this a special hope that quite soon we will return to normal life!
Fr. Michał OР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

#благодійність #Україна #pray_for_Ukraine #Фастів #дітиукраїни #україна #діти #sanmartincenter #Україна_єдина #stopwar #stopwarinukraine #prayerukraine


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *