Дорогі друзі!
17.03.2022
Перші телефонні дзвінки сьогоднішнього дня – ті не закінчені ще з вечора – це насамперед розмови про те, що хтось перебуває у вимушеній ізоляції, комусь бракує їжі, або хтось не може звідкись вибратись. Наші волонтери по мірі можливості стараються виїжджати до всіх, хто до нас звертається. Багатьох ми евакуювали з найближчих сіл: сьогодні прийняли жінку з донькою, які в холодній хаті провели два тижні – без електрики та теплої їжі. Зараз вони в нашому Центрі.
Дякуючи підтримці наших Партнерів та Друзів, зокрема Дружині Посла Республіки Польща пані Моніці Капа-Ціхоцькій та пану Павлу Стемпню нам вдалось евакуювати 98 осіб (багатодітні мами з дітьми, найменшій дитині 2 місяці)!
Сьогодні наш Центр служив багатодітним сім’ям різного типу допомогою: консультаціями та видачею гуманітарної допомоги. Це було б неможливе, якби б не наші Друзі, і саме – сьогодні Fundacja Charytatywni надіслали нам вантаж, який очікуємо завтра. Ми дякуємо всім причетним до цієї організації – усім, хто допомагає у збиранні допомоги та її завантаженні. Це величезна підтримка для нас!
Наші волонтери їздять у місця виразно позначені війною, де земля випалена, але ще є живі люди, які потребують допомоги. Просимо вас – пам’ятайте про нас в молитві, щоб ми могли дістатися з усім необхідним до кожного потребуючого!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914 картка адміністратора🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Drodzy Przyjaciele!
17.03.2022
Już pierwsze telefony, które dostałem dzisiaj, to po prostu niedokończone rozmowy z wczoraj. Rozmowy, że komuś brakuje jedzenia, ktoś pozostał w izolacji i do niego nie ma dostępu, albo że nie może wyjechać z jakiegoś oblężenia. Nasi wolontariusze w miare możliwości starają się dotrzeć do wszystkich, kto do nas się zwraca. Wielu ewakuowaliśmy z najbliższych wiosek: dziś przygarnęliśmy kobietę z córką, które przez dwa tygodnie mieszkały w zimnej chacie bez prądu, wody i ciepłego posiłku. Teraz one są w naszym Centrum.
Dzięki pomocy naszych Partnerów i Przyjaciół, m.i. Małżonki Ambasadora Rzeczpospolitej Polski pani Moniki Kapa-Cichockiej i pana Pawła Stępnia, udało się nam wysłać do Polski 98 osób (wielodzietne mamy z dziećmi, z nich najmniejszemu dziecku dopiero 2 miesiące)!
Dziś nasze Centrum posługiwało wielodzietnym rodzinom. Dawaliśmy pomoc różnego typu: konsultacje, pomoc humanitarna etc. To nigdy nie stało by się możliwe, gdyby nie nasi Przyjaciele, i właśnie dziś „Charytatywni na Freta” wysłali nam przesyłkę, której oczekujemy jutro.
Z serca dziękujemy wszystkim, kto jest zaangażowany w zbieranie pomocy, jej segregowanie, ładowanie i wysyłanie. To bezcenna, ogromna pomoc i wsparcie dla nas!
Nasi wolontariusze docierają do miejsc, na których wojna pozostawiła swoje okrutne wyraźne ślady: spalona ziemia, połamane drzewa, zniszczone doma i komunikacje. I wśród tego wszystkiego żywi ludzie, którzy potrzebują pomocy!
Pamiętajcie o nas w modlitwie, błagamy!
о. Mychał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer

🇬🇧🇬🇧
Dear friends!
March 17, 2022
The first calls I got today were just unfinished calls from yesterday. Informations that someone is lacking food, someone has remained in isolation and has no access to it, or that they cannot leave a siege. Our volunteers try to reach everyone who comes to us, as much as possible. We evacuated many from the nearest villages: today we took in a woman and a daughter who lived for two weeks in a cold hut without electricity, water and a hot meal. Now they are in our Center.
Thanks to the help of our Partners and Friends, including Wife of the Ambassador of the Republic of Poland, Monika Kapa-Cichocka and Mr. Paweł Stępień, we managed to send 98 people to Poland (mothers with many children, of which the smallest child is only 2 months old)!
Today our Center served large families. We provided various types of aid: consultations, humanitarian aid, etc. It would never have been possible if it were not for our friends, and today “Charytatywni Freta” sent us the transport with aid that we expect tomorrow.
We sincerely thank everyone who is involved in collecting help, sorting it, loading it and sending it. This is priceless, huge help and support for us!
Our volunteers reach places where the war has left its cruel and clear traces: burnt earth, broken trees, damaged houses and communications. And among all this, there are living people who need help!
Remember us in prayer, we beg you!
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *