🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
29-30.03.2022
Цими днями найбільші наші зусилля були спрямовані на допомогу селам Макарівщини, які найбільше постраждали за останні тижні. Також ми розділяли допомогу для людей похилого віку Фастова та Фастівського району.
Дякуємо нашим друзям, зокрема Володимиру Горбику, який добре знає Макарівщину і допомагає розвозити для потребуючих все, що необхідне. Дуже боляче слухати історії людей, які втратили дах над головою та туляться в храмах, де знаходять прихисток. Ми стали свідками сотень таких історій, і це честь для нас – товаришувати потерпілим у ці важкі дні
Учора ми евакуювали 50 осіб з Фастівщини, за що дякуємо Дружині Посла Республіки Польща в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцькій та пану Павлу Стемпню.
Дякуємо Українська Освітня Фундація , а також незмінним нашим добродіям «Харитативні на Фрета» і всім волонтерам з Варшави. Дякуємо мешканцям Кошенцина – рідного міста о. Яна Піонтковського, яке також нас підтримало. Велика подяка всім нашим волонтерам і Друзям, які щоденно спільно працюють для перемоги!
На кінець маленьке чудо – сьогодні шеф українських домініканців о. Ярослав Кравєц ОР передав реліквії бл. Рози Єлізавети Чацької парафії отців-кармелітів у Києві, а одночасно ми від настоятеля о. Марека Громотки OCD отримали для нашої фастівської парафії Воздвиження Святого Хреста реліквії Святого Хреста Господнього!
Незмірно дякуємо отцям-кармелітам, бо для нашої парафії це велика радість, особливо переживаючи в Україні Рік Святого Хреста!
Дякуємо і не перестаємо молитися!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914
картка адміністратора

🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
29-30.03.2022
W tych dniach nasz wysiłek był skoncentrowany na tym, by donieść pomoc tym wioskom z okolic Makarowa (50-60 km od Fastowa), które ucierpiały od okrutnej – chociaż nietrwałej – okupacji przez wojska rosyjskie w ostatnich tygodniach. Historie opowiadane przez mieszkańców wywołują przerażenie, żal oraz pragnienie wyrządzenia sprawiedliwości tym, którzy dopuszczają się zbrodni na ludziach, których jedyną winą jest to, że są Ukraińcami lub obywatelami Ukrainy.
Dziękujemy naszym Przyjaciołom, szczególnie Wołodymyru (Włodzimierzowi) Horbykowi, który dobrze zna okolice Makarowa i pomaga zawozić dla potrzebujących wszystko, co jest niezbędne. Ci, którzy ocaleli, znajdują przytułek w świątyniach, klasztorach, ocalałych domach. Staliśmy się świadkami tworzenia bolesnej historii naszego kraju, który w cierpieniach pośród łez i krwi, obficie przelewanych obecnie, broni się i broni swoją niepodległość.
Jak zwykle pomagaliśmy ludziom o podeszłym wieku z Fastowa i z naszego rejonu. Wczoraj ewakuowaliśmy 50 osób właśnie z naszego miasta, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monika Kapa-Cichocka oraz panu Pawłowi Stępniowi.
Dziękujemy Ukraińskiej Fundacji Edukacyjnej (Українська Освітня Фундація), naszym niezmiennym towarzyszom dobrodziejom „Charytatywni Freta i wszystkim wolontariuszom z Warszawy. Dziękujemy mieszkańcom Koszęcin (województwo śląskie) – rodzinnego miasta naszego o. Jana Piątkowskiego OP – od których także otrzymaliśmy pomoc i wsparcie. Niski ukłon i podziękowania wszystkim naszym wolontariuszom i Przyjaciołom, którzy codziennie wspólnie pracują z nami dla zwycięstwa!
I na koniec chcę powiedzieć o małym cudzie. Dziś przełożony ukraińskich dominikanów o. Jaroslaw Krawiec OP przekazał relikwie bł. Róży Elżbiety Czackiej (która pochodzi z Białej Cerkwi) parafii ojców karmelitów w Kijowie, i jednocześnie otrzymał od proboszcza tejże parafii o. Marka Gromotki OCD relikwie Krzyża Świętego dla naszej fastowskiej parafii (która nosi tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego!). Jesteśmy pełni uznania i wdzięczności wobec ojców karmelitów, bo dla naszej parafialnej wspólnoty jest to niezwykła radość – szczególnie w tym trudnym czasie, który przez Konferencji Episkopatu Ukrainy został ogłoszony Rokiem Krzyża Świętego!
Dziękujemy i nieustannie się modlimy!
о. Michał ОР

Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
March 29-30, 2022
In those days, our effort was focused on bringing aid to those villages near Makarov (50-60 km from Fastiv), which suffered from the cruel – though impermanent – occupation by the Russian army in recent weeks. The stories told by the inhabitants cause terror, regret and a desire to do justice to those who commit crimes against people whose only fault is that they are Ukrainians or citizens of Ukraine.
We thank our friends, especially Volodymyr (Włodzimierz) Horbyk, who knows the vicinity of Makarov well and helps to bring everything necessary for those in need. The survivors find an asylum in temples, monasteries, surviving houses. We have witnessed the creation of a painful history of our country which, in suffering amidst the tears and blood that is shed in abundance today, defends itself and defends its independence.
As always, we helped elderly people from Fastiv and our region. Yesterday we evacuated 50 people from our city, for what we are extremely grateful to the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Mrs. Monika Kapa-Cichocka, and Mr. Paweł Stępień.
We thank the Ukrainian Educational Foundation (Українська Освітня Фундація), our unchanging companions, benefactors of “Charytatywni Freta” and all volunteers from Warsaw. We would like to thank the inhabitants of Koszęcin (Śląskie Voivodeship) – the hometown of our Father Jan Piątkowski OP – from whom we also received help and support. A low bow and thanks to all our volunteers and Friends who work with us every day for victory!
And finally, I want to tell you about a little miracle. Today, the superior of the Ukrainian Dominicans, Fr. Jaroslaw Krawiec, OP, handed over the relics of Bl. Róża Elżbieta Czacka (who was born in Biała Cerkiew) to the Carmelite parish in Kiev, and at the same time he received from the parish priest, Father Marek Gromotka, OCD relics of the Holy Cross for our parish in Fastiv (which is dedicated to the Exaltation of the Holy Cross!). We are full of appreciation and gratitude to the Carmelite Fathers, because it is an extraordinary joy for our parish community – especially in this difficult time, which was proclaimed the Year of the Holy Cross by the Bishops’ Conference of Ukraine!
Thank you and we pray constantly!
о. Michal ОР

Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com


0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *