🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️ 🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️
Христос воскрес!
30.04-2.05.2022
Ми відвідали села під Бородянкою, зустрічаючи людей, які хочуть після російської окупації відновити свої будинки та засадити присадибні ділянки. Це вселяє надію в перемогу життя над смертю! В однієї жінки з Андріївки зі знищеного будинку (на її подвір’ї стояло три російські танки) російські солдати, які жили в її домі понад місяць, з’їли абсолютно все, що можна було з’їсти. Вона дуже скаржилася, що тепер нічого не має, особливо курей… Але вже в суботу, коли ми її відвідали, у неї появилися малі курчатка. Життя триває! Варто зазначити, що сьогодні приїхала перша партія покрівельних матеріалів для Фасової, Андріївки та Дмитрівки.
Дякуємо за відвідини провінціалу Рицарів св. Йоана Павла ІІ пану Володимиру Корчинському! Дякуємо Дружині Посла Республіки Польща в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцькій за організацію отримання інсуліну для Фастівської Центральної Районної Лікарні. Дякуємо нашим Друзям «Zupa na Mąciaku», які привезли так потрібний будівельний інвентар, а також 200 ковдр і 108 великих кастрюль для Бородянки разом з багатьма іншими речами, які будуть потрібні у найближчі дні. Дякуємо пану Зигмунду Сколожинському та фірмі «Неон-Ефект» за подарований нам вантажний автомобіль – зараз він нам потрібний як ніколи! Дякуємо також нашим дорогим «Charytatywni Freta», які самі приїхали до нас двома вантажівками, особливо пані Мажені та пану Павлу. Дякуємо Друзям з Любліна – організації «Разом з Україною», монашій спільноті «Єрусалимські Спільноти» з Варшави за те, що піклуються про нас! Усіх вас хай благословить Господь Всемогутній!
о. Михайло ОР


Просимо підтримайте нас:


5363 5423 2024 5914
Картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️
Chrystus zmartwychwstał!
30.04-2.05.2022
Odwiedzilismy wioski wokół Borodianki, spotykając ludzi, którzy pragną po mrocznych dniach okupacji rosyjskiej odnowić swoje domy, zasadzić działki, na nowo rozpocząć normalne życie (to samo z siebie jest niezwykle heroiczne!). Taka postawa ludzi ożywia nadzieję na to, że ostatecznie życie zwycięża śmierć, a nie na odwrót! Dom pewnej pani w Andrijiwce został zniszczony przez trzy czołgi rosyjskie, które stacjonowały na jej podwórku. Rosyjscy żołnierze mieszkali w jej domu ponad miesiąc i zjedli wszystko, co tylko można było zjeść. Narzekała ona bardzo, że nie ma już nic, a szczególnie że nie ma kurczaków. Ale w tę sobotę, kiedy bylismy u niej, zobaczyłęm, że zjawiły się malutkie kurczęta. Życie trwa! Warto zaznaczyć, że dzisiaj przyjechała pierwsza partia materiałów dachowych dla Fasowej, Andrijiwki i Dmytriwki.
Dziękujemy za odwiedziny Prowincjałowi Ryczerzy św. Jana Pawła II panu Włodzimierzowi Korczyńskiemu! Dziękujemy Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski pani Monice Kapa-Cichockiej za organizację i dostarczenie insuliny dla fastowskiego szpitala rejonowego. Dziękujemy naszym Przyjaciołom «Zupa na Mąciaku», którzy przywieźli tak ważny inwentarz budowlany, a także 200 koców, 108 dużych garnków dla Borodianki wraz z wieloma innymi rzeczami, które będą potrzebne w najbliższych dniach. Dziękujemy panu Zygmuntowi Skołożyńskiemu i firmie „Neon-Efekt” za podarowany nam samochód ciężarowy – obecnie jest on potrzebny jak nigdy! Dziękujemy także naszym drogim «Charytatywni Freta», którzy sami przyjechali do nas dwoma samochodami ciężarowymi, szczególnie pani Marzenie i panu Pawłowi. Dziękujemy naszym Przyjaciołom z Lublina – organizacji „Razem z Ukrainą”, monastycznym „Wspólnotom Jerozolimskim” z Warszawy za to, że troszczą się o nas! Niech was wszystkich pobłogosławi Bóg Wszechmogący!
о. Mychajło ОР


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead!
April 30 – May 2, 2022
We visited the villages around Borodianka, meeting people who, after the dark days of the Russian occupation, want to restore their homes, plant plots of land, and start a normal life again (this is extremely heroic in itself!). This attitude of people gives rise to hope that ultimately life wins over death, not the other way around! A lady’s house in Andrijiwka was destroyed by three Russian tanks stationed in her yard. Russian soldiers lived in her house for over a month and ate everything there was to eat. She complained very much that there was nothing left, especially that there were no chickens. But this Saturday, while we were at her place, I saw that the little chickens had turned up. Life persists! It is worth noting that today the first batch of roofing materials for Fasova, Andriyivka and Dmytrivka has arrived.
Thank you for visiting to the Provincial of the Kinghts of St. John Paul II – Mr. Włodzimierz Korczyński! We would like to thank the wife of the Ambassador of the Republic of Poland, Monika Kapa-Cichocka, for organizing and delivering insulin for the Fastiv district hospital. We thank our Friends “Soup na Mąciaku”, who brought such important building inventory, as well as 200 blankets, 108 large pots for Borodianka along with many other things that will be needed in the coming days. We would like to thank Mr. Zygmunt Skołożyński and the company “Neon-Efekt” for the truck that was given to us – now it is needed like never before! We would also like to thank our dear “Charytatywni Freta” who came to us by two trucks themselves, especially Mrs. Marzena and Mr. Paweł. We thank our Friends from Lublin – the organization “Together with Ukraine”, the monastic “Communities of Jerusalem” from Warsaw for caring for us! May Almighty God bless you all!
о. Michal ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *