🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦 🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱⤵️ 🇬🇧🇬🇧⤵️🇬🇧🇬🇧⤵️
Христос воскрес!
4-5.05.2022
Основним завданням для нас залишається підтримка населення в містечках і селах, які зараз працюють над відновленням власного житла і облаштуванням свого життя на ново. За цей тиждень ми видали понад 7 тон продуктових наборів та побутової хімії: зокрема для Ворзеля, Фастова та навколишніх сіл. У Бородянці починають будувати тимчасове житло для мешканців, чиї доми було знищено – ми відвезли їм ковдри та кухонне приладдя. Дякуємо за це «Зупа на Монцяку»! Також ми привезли будівельний матеріал з інструментами до Андріївки, Фасової та Ніжиловичей. В Андріївці разом з нашими братами-протестантами з Рівенщини (які стали величезним даром для нас та мешканців села!) сьогодні було відновлено три будинки. В одному з них живе молода жінка, чоловіка якої було вбито – вона залишилася з двома маленькими дітьми… Тепер в них є дах над головою, що є для нас найбільшою втіхою! Дорогі Друзі, без вас це було б неможливо!
Вчора 49 осіб з Миколаєва виїхало на поселення до Польщі, і ми радіємо, що тепер вони безпечні – за це дякуємо голові Служби у Справах Дітей та Молоді Миколаївської Міської ради пані Юлії Кравченко, пану Віктору Берліну та страховій компанії «Guardian» за транспорт! Незмінно дякуємо за сприяння цій евакуації Дружині Посла Республіки Польща в Україні пані Моніці Капа-Ціхоцький та пану Павлу Стемпню!
За велику кількість різної гуманітарної допомоги ми дякуємо Фундації Сестер св. Домініка, (зокрема с. Сарі разом з друзями), а також київський регіональній команді та волонтерам місії Карітас-Спес і пану Олегу Овечко!
Благодать Господа нашого нехай буде з усіма вами, наші кохані Друзі!
о. Михайло ОР


Просимо Вас про підтримку:


5363542320245914
картка адміністратора


🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️🇵🇱🇵🇱🇵🇱⤵️
Chrystus zmartwychwstał!
4-5.05.2022
Głównym zadaniem naszym pozostaje niesiennie pomocy mieszkańcom wiosek i miasteczek, w których ludzie starają się odnowić swoje mieszkania i domy, zajęci są porządkowaniem swojego życia i pragną na nowo podjąć się jego wyzwań. W tym tygodniu udało się nam rozdać ponad 7 ton paczek żywnościowych oraz środków higieny i czystości: byliśmy między innymi w Worzelu i we wioskach w okolicach Fastowa. W Borodiance zaczynają budować tymczasowe mieszkania dla tych, czyje domy poważnie zniszczone. Odwieźliśmy dla nich kołdry, koce i sprzęt kuchenny – dziękujemy za to „Zupa na Mąciaku”! Przywieźliśmy również materiały budowlane wraz z odpowiednim sprzętem do Andrijiwki, Fasowej i Niżyłowicze. W Andrijiwce razem z naszymi braćmi protestantami z obwodu Rówieńskiego (wschodnia Wołyń) – którzy stali się wielkim darem nie tylko dla nas, a przede wszystkim dla mieszkańców ucierpiałych wiosek! – dziś zostały odnowione trzy domy. W jednym z nich mieszka młoda kobieta, której męża zabito, a ona pozostała z dwójkiem małych dzieci … Teraz ma dach nad głową, i to jest dla nas wielka radość i pocieszenie! Drodzy Przyjaciele, bez was to byłoby niemożliwe!
Wczoraj 49 osób z Mikołajewa pojechało na ewakuację do Polski, i cieszymy się, że mogą oni przebywać w bezpiecznym miejscu. Za to dziękujemy naczelnej Służby ds. Dzieci i Młodzieży przy Radzie Miejskiej Mikołajewa pani Julii Krawczenko, panu Wiktorowi Berlinowi i firmie ubezpieczeniowej «Guardian» za transport! Niezmiennie dziękujemy za wsparcie ewakuacji Małżonce Ambasadora Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej i panu Pawłowi Stępniowi!
Za wielką ilość różnego rodzaju pomocy humanitarnej dziękujemy Fundacji sióstr św. Dominika (szczególnie s. Sarze wraz z jej przyjaciółmi) oraz kijowskiemu odziałowi misji Caritas-Spes, jej wolontariuszom i panu Olehowi Oweczko!
Łaska i pokój od Pana Naszego niech będą z wami wszystkimi, nasi kochani Przyjaciele!
o. Mychajło OP


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina


🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Christ rose from the dead!
May 4-5, 2022
Our main task is to help the inhabitants of villages and towns where people are trying to renew their apartments and houses, are busy tidying up their lives and want to take up its challenges anew. This week, we managed to distribute over 7 tons of food parcels as well as hygiene and cleaning products: we were, among others, in Worzel and in the villages around Fastiv. In Borodianka, they are starting to build temporary flats for those whose houses are seriously damaged. We brought quilts, blankets and kitchen equipment for them – thank you for this “Soup on Mąciak”! We also brought building materials with appropriate equipment to Andriyivka, Fasova and Niżyowicze. In Andriyivka, together with our Protestant brothers from the Rivne region (eastern Volyn) – who became a great gift not only for us, but above all for the inhabitants of the affected villages! – three houses have been renovated today. One of them is home to a young woman whose husband was killed and she stayed with two small children… Now she has a roof over her head, and it is a great joy and consolation for us! Dear friends, it would be impossible without you!
Yesterday 49 people from Mikołajewo went to evacuate to Poland, and we are glad that they can stay in a safe place. We would like to thank Julia Krawczenko, the General Service for Children and Youth at the Municipal Council of Mikołajewo, Mr. Viktor Berlin and the insurance company “Guardian” for transport! We would like to thank the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Monika Kapa-Cichocka and Mr. Paweł Stępień for supporting the evacuation!
We would like to thank the Foundation of the St. Dominic’s Sisters (especially sister Sara with her friends) and the Kiev branch of the Caritas-Spes mission, its volunteers and Mr. Oleh Oweczko!
Grace and peace from Our Lord be with you all, our beloved friends!
Father Michał, OP


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *