🇺🇦💔🇺🇦🙏🇺🇦 🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱 🇬🇧⤵️🇬🇧⤵️🇬🇧
Слава Ісусу Христу!
7-8.04.2022
Почнемо від особистого! Кілька днів тому я розмовляв зі знайомим, з яким ми планували евакуацію з Покровська (Донецька обл.).
Він повідомив, що з чотирьох під’їздів його будинку, заселених залишилося лише чотири квартири… Сьогодні з Покровська до нас приїхала бабуся зі своїм внуком Ігорем – вони залишаться у нас на довший час. Щоденно контактуємо з Херсоном, Миколаєвом та населеними пунктами Донецької області – люди налякані, бо загроза окупації та бойових дій є справою днів та годин.
Відвідуючи Макарів, знищений окупантами, я помітив одну річ: попри вибиті вікна, в супермаркеті продукти стоять на полицях – ніхто нічого не забирає! Люди потребують терміново перекрити знищені дахи та закрити тимчасово плівкою вибиті вікна – допомагати в цьому є однією з наших ціллю на найближчі тижні.
Найбільш довгоочікуваним подарунком (який ми нарешті отримали!) стала для нас машина швидкої допомоги, подарована Німецьким Червоним Хрестом (Deutsches Rotes Kreuz) за сприянням «Фундації Харитативні», «Харитативні Фрета» , Лицарів св. Йоана Павла ІІ, дружини Посла Республіки Польща в Україні пані Моніка Капа- Ціхоцькій та Благодійному Фонду Сприяння та Розвитку Медицини. Дякуємо пану Зигмунду Сколожинському та фірмі «Неон-Ефект» за фінансову підтримку і перевезення гуманітарної допомоги з Варшави до Фастова!
Як ми обіцяли у минулому звіті, повідомляємо: під час доброчинної акції «Ciacho za ciacho», організованої душпастирством студентів «Бечка» (що діє при домініканському монастирі у Кракові) було зібрано 161 тис. злотих! Дякуємо всім і кожному за таку щедрість, доброту і любов!
о. Михайло ОР

Підтримайте нас:


5363542320245914 картка адміністратора

🇵🇱⤵️🇵🇱⤵️🇵🇱
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
7-8.04.2022
Kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym z Pokrowska (obwód Doniecki), z którym planowaliśmy jeszcze ponad miesiąc temu ewakucję. W trakcie tej rozmowy powiedział, że obecnie blok, w którym mieszka, jest opustoszały – pozostało tylko 4 nieopuszczonych mieszkania. Dziś z tego Pokrowska przyjechała do nas babcia ze swoim wnukiem Igorem – oni pozostaną u nas przez dłuższy czas. Codziennie kontaktuję się z Chersonem, Mikołajewym i miescowościami w obw. Donieckim – ludzie są wystraszeni, ponieważ zagrożenie działań wojennych i okupacji może być sprawą dni albo godzin.
Odwiedzając Makarów, zniszczony przez okupantów, zauważyłem ważną rzecz: mimo wybitych okien w supermarkecie, produkty nadal stoją na półkach – nikt nic nie zabiera! Ludzie potrzebują jak najszybciej doprowadzić swoje poniszczone domy do stanu używalności – trzeba jak najszybciej zreperować dachy i zabezpieczyć powybijane okna. Pomoc w tym jest naszym nowym celem w najbliższe tygodnie.
Najbardziej oczekiwanym prezentem, który nareszcie otrzymaliśmy, stał się dla nas samochód pogotowia ratunkowego, podarowany nam przez Niemiecki Czerwony Krzyż (Deutsches Rotes Kreuz) przy pomocy «Fundacji Charytatywni», «Charytatywni Freta» i Rycerze św. Jana Pawła ІІ, Małżonki Ambasadora Rzeczpospolitej Polski w Ukrainie pani Monice Kapa-Cichockiej oraz Międzynarodowa fundacja “Wsparcie rozwoju medycyny”
Dziękujemy panu Zygmuntowi Skołożyńskiemy i firmie „Neon Efekt” za wsparcie finansowe i przetransportowanie pomocy humanitarnej z Warszawy do Fastowa. Wspominaliśmy zeszłym razem o akcji «Ciacho za ciacho», przeprowdzonej dla nas duszpasterstwem akademickim «Beczka» (przy dominikańskim klasztorze w Krakowie). I dzisiaj z wdzięcznością oznajmiamy, że ta akcja zebrała 161 tys. złotych! Dziękujemy z serca za niezwykłą chojność, dobroć i miłość!
Niech dobry Bóg, który rozdziela swe dary i dobra tak, byśmy mieli możliwość okazywać miłosierdzie i współczucie, wynagrodzi wam wielokrotnie!
о. Mychał ОР


Prosimy o wsparcie:


Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów
ul. Freta 10,
00-227 Warszawa, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
KOD SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina
Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN
UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No
26204326522342
Receiver
STARYNSKA VIRA,
Swift code
UNJSUAUKXXX
private transfer
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Praised be Jesus Christ!
7-8 April 2022
A few days ago, I talked to a friend from Pokrovsk (Donetsk region), with whom we planned evacuation more than a month ago. During this conversation, he said that currently the block where he lives is deserted – there are only 4 unaccompanied flats left. Today a woman with her grandson Igor came to us from Pokrovsk – they will stay with us for a long time. Every day I contact Kherson, Nikolaev and towns in the Donetsk Oblast – people are scared because the threat of hostilities and occupation may be a matter of days or hours.
While visiting Makarów, destroyed by the occupiers, I noticed an important thing: despite the broken windows in the supermarket, the products are still standing on the shelves – no one is taking anything! People need to restore their damaged houses to usable condition as soon as possible – roofs must be repaired and broken windows secured quickly. Help in this is our new goal in the coming weeks.
The most anticipated gift we finally received was an ambulance car, given to us by the German Red Cross (Deutsches Rotes Kreuz) with the help of the «Charitable Foundation», «Charitable Freta» and the Knights of St. John Paul ІІ, the wife of the Ambassador of the Republic of Poland in Ukraine, Mrs. Monika Kapa-Cichocka and the International Foundation “Support for the Development of Medicine”
We would like to thank Mr. Zygmunt Skołożyński and the company “Neon Efekt” for financial support and transporting humanitarian aid from Warsaw to Fastiv. Last time we mentioned the action “Ciacho za ciacho”, carried out for us by the academic chaplaincy “Beczka” (at the Dominican monastery in Krakow). And today we are grateful to announce that this action raised 161 thousand PLN! Thank you from the heart for extraordinary generosity, kindness and love!
May the good God, who distributes his gifts and goods so that we have the opportunity to show mercy and compassion, reward you many times!
о. Michał ОР


Please support us:


Directly to our admnistrator Vira Starynska in USD:
IBAN UA 74 322001 00000 2620 4326 5223 42
Account No 26204326522342
Receiver STARYNSKA VIRA,
Swift code UNJSUAUKXXX
private transfer
Or via Dominican Mission Secretary:
Sekretariat Misyjny oo. Dominikanow
ul. Freta 10,
00-227 Warsaw, Poland Santander
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
SWIFT CODE: WBKPPLPP
with the note “darowizna na rzecz Domu sw. Marcina”
Pay Pal: Vira Starynska
starynska80@gmail.com

0 Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *